Menu

Get Socialize

Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN/ ALGEMENE VOORWAARDEN Videonetworkx

Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd).
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Videonetworkx. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 1 Algemeen

 2.1 Videonetworkx is ten allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de site te vinden.

Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze voorwaarden, accepteert daarmee de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is de enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en het Account te beëindigen.

2.2 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
Artikel 3 Toegang tot de Dienst

 3.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld, geeft Videonetworkx de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusie, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Website alsmede om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, (niet)-commerciële doeleinden.

3.2 Op de Website worden nadere voorwaarden gesteld waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop profielen kunnen worden aangemaakt en geplaatst.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens Videonetworkx voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.

3.4 De Gebruiker staat er jegens Videonetworkx voor in dat hij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Videonetworkx voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Profielen,of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

3.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

3.6 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inlogggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Videonetworkx mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Videonetworkx daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.7 Videonetworkx behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

3.8 Videonetworkx is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
Artikel 4 Gebruik van de Dienst

4.1 De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik. Videonetworkx sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Videonetworkx alleen een platform biedt waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht door middel van videobeelden en profielen. Videonetworkx heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Videonetworkx is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van Profielen of Videocontent. Videonetworkx heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.3 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

4.4 Videonetworkx is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

 

 

Artikel 5 Verplichtingen van de Gebruiker

5.1 Door het plaatsen van Videocontent, Profielen en/of andere Content geeft de Gebruiker Videonetworkx toestemming deze Videocontent, Profielen en/of andere Content op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

5.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Videocontent, Profielen en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Werkzoekenden c.q. Werkgevers. Videonetworkx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers.

5.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die:

 1. reclameboodschappen bevat;
  b. verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de Website;
  c. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
  d. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Videonetworkx te omzeilen;
  e. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Videonetworkx betrokken is;
  f. gebruik maakt van andere dan de door Jobbird.com goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
  g. gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten;
  h. gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Videonetworkx;
  i. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
  j. inbreuk maakt op de rechten van Videonetworkx en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  k. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
  l. de belangen en goede naam van Videonetworkx kan schaden.

5.4 Verder is het Gebruiker niet toegestaan om Videocontent continue te verversen met als doel beter vindbaar te zijn op de Website.

Buiten de in Artikel 5.3 genoemde redenen, kan Videonetworkx een Video, Profiel en/of andere Content verwijderen indien zij van mening is dat deze Video, Profiel en/of andere Content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Gebruiksvoorwaarden of wanneer die op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is.

5.6 De Gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Video en/of de Profielen, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker Maakt de door de Gebruiker dit onverwijld aan videonetworkx@outlook.com te melden.

Bijgewerkt op 20-03-2017